假如我是蜘蛛侠

三年级作文220字
作者:钦世贤
 • shì
 • zhī
 • zhū
 • xiá
 •  
 • ?
 • huì
 • xiàng
 • zhēn
 • zhèng
 • de
 • zhī
 • zhū
 • xiá
 • 我是蜘蛛侠,我一定会像真正的蜘蛛侠一
 • yàng
 • háng
 • xiá
 • zhàng
 •  
 • zhù
 • rén
 •  
 • bāng
 • zhù
 • yǒu
 • kùn
 • nán
 • de
 • rén
 • 样行侠仗义,乐于助人,帮助有困难的人
 •  
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • zhī
 • zhū
 • xiá
 •  
 • huì
 • jiāng
 • huài
 • dàn
 • wǎng
 • jìn
 • 假如我是蜘蛛侠,我会将坏蛋一网打尽
 •  
 • rén
 • fàn
 • tǒng
 • tǒng
 • zhuā
 • zhù
 • jiāo
 • gěi
 • jǐng
 • chá
 •  
 • kàn
 • men
 • ,把人物犯子统统抓住交给警察,看他们
 • hái
 • zěn
 • me
 • zuò
 • huài
 • shì
 •  
 • 还怎么做坏事。
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • zhī
 • zhū
 • xiá
 •  
 • ?
 • huì
 • bǎo
 • zūn
 • guì
 • de
 • 假如我是蜘蛛侠,我定会保护我尊贵的
 • lǎo
 • shī
 •  
 • tóng
 • xué
 •  
 • hái
 • yǒu
 • zuì
 • xīn
 • ài
 • de
 •  
 • 老师,同学,还有我最心爱的爸爸妈妈,
 • ràng
 • men
 • zài
 • wéi
 • cāo
 • xīn
 •  
 • 让他们不再为我操心。
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • zhī
 • zhū
 • xiá
 •  
 • huì
 • zǒu
 • biàn
 • quán
 • shì
 • jiè
 •  
 • kàn
 • 假如我是蜘蛛侠,我会走遍全世界,看
 • kàn
 • men
 • de
 • shǒu
 • dōu
 • běi
 • jīng
 •  
 •  
 • hái
 • yào
 • dào
 • dōng
 • jīng
 • 看我们的首都北京,巴黎,还要到东京去
 • kàn
 • kàn
 • dào
 • ào
 • màn
 • zài
 • zài
 • shì
 • shàng
 • de
 • duì
 • shǒu
 • 看看到底奥特曼在不在世上以及我的对手
 • biān
 • xiá
 • shì
 • fǒu
 • hái
 • huó
 • zhe
 •  
 • hái
 • hèn
 • ma
 •  
 • 蝙蝠侠是否还活着,他还记恨我吗?
 •  
 • ā
 •  
 • zhī
 • zhū
 • xiá
 •  
 • wěi
 • de
 • xíng
 • xiàng
 •  
 • yào
 • chéng
 • 啊,蜘蛛侠。一个伟大的形象,我要成
 • wéi
 •  
 • 为 
   
  无注音版:
   我是蜘蛛侠,我一定会像真正的蜘蛛侠一样行侠仗义,乐于助人,帮助有困难的人。
   假如我是蜘蛛侠,我会将坏蛋一网打尽,把人物犯子统统抓住交给警察,看他们还怎么做坏事。
   假如我是蜘蛛侠,我定会保护我尊贵的老师,同学,还有我最心爱的爸爸妈妈,让他们不再为我操心。
   假如我是蜘蛛侠,我会走遍全世界,看看我们的首都北京,巴黎,还要到东京去看看到底奥特曼在不在世上以及我的对手蝙蝠侠是否还活着,他还记恨我吗?
   啊,蜘蛛侠。一个伟大的形象,我要成为